Ľudia v SDA

Výkonná rada

Andrej Schulcz (riaditeľ SDA a predseda výkonnej rady)
Jakub Kobela 
Katarína Koromházová

Výkonná rada je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej debatnej asociácie. Stará sa o jej chod, spravuje finančné toky, prijíma interné predpisy, plánuje aktivity asociácie a dozerá na ich vykonanie v súlade so stratégiou prijatou valným zhromaždením. Okrem toho tiež koordinuje aktivity spojené so získavaním finančných prostriedkov. Výkonná rada má troch členov, ktorých volí valné zhromaždenie na funkčné obdobie troch rokov. Predsedu výkonnej rady volia jej členovia spomedzi seba.

Dozorná rada

Zuzana Vargová (predsedníčka)
Ján Búza
Nikola Illášová
Hana Skljarszka

Dozorná rada dohliada na činnosť asociácie. Jej hlavnou úlohou je kontrola plnenia úloh SDA a nakladania s finančnými prostriedkami. Dozorná rada má najmenej troch a najviac piatich členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na funkčné obdobie dvoch rokov. Predsedu rady volia jej členovia spomedzi seba.

Ďalšie orgány

Chod SDA zabezpečujú z prevažnej časti dobrovoľníci rozdelení do výborov. Výbory majú na starosti zabezpečovanie aktivít SDA, prípravu debatnej metodiky, či komunikáciu s médiami. Každý výbor má svojho predsedu, ktorý koordinuje jeho činnosť v spolupráci s výkonnou radou.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie SDA sa schádza raz ročne a predstavuje platformu pre rokovanie o plánoch organizácie na ďalší rok a o jej dlhodobom smerovaní - schvaľuje rozpočet, volí členov príslušných orgánov asociácie a diskutuje o dôležitých otázkach spojených s fungovaním organizácie. V roku 2014 prebehlo valné zhromaždenie 13.–14. septembra v Jasnej.
Členmi valného zhromaždenia s hlasovacím právom sú zástupcovia debatných klubov. Počet hlasov, ktorým daný klub disponuje, je pomerným vyjadrením počtu jeho členov - čím je klub väčší, tým má viac hlasov. Členmi bez hlasovacieho práva sú funkcionári, dobrovoľníci a ďalší pozorovatelia. Valné zhromaždenie vedie zástupca dozornej rady a podklady preň pripravuje výkonná rada.

Debatné kluby

Základnou organizačnou jednotkou SDA sú debatné kluby. Členovia SDA sa počas roka stretávajú na pravidelných stretnutiach debatných klubov na svojich školách. Debatné kluby sú združené do troch regiónov – východoslovenského, stredoslovenského a západoslovenského.