Kto sme

Základným orgánom Slovenskej debatnej asociácie je valné zhromaždenie, ktoré zasadá raz za rok na začiatku školského roka. Hlasujúcimi členmi valného zhromaždenia sú vedúci debatných klubov. Valné zhromaždenie okrem iného prijíma a odvoláva členov správnej a dozornej rady, schvaľuje zmeny stanov asociácie a navrhuje zmeny v činnosti asociácie.

Správna rada je výkonný orgán zvolený valným zhromaždením, ktorý koordinuje činnosť asociácie, spravuje finančné zdroje asociácie, prijíma interné predpisy (pravidlá jednotlivých líg, akreditačné pravidlá, atď.), koordinuje fundraisingové aktivity.

Dozorná rada je orgán zvolený valným zhromaždením, ktorý dohliada na činnosť správnej rady. Kontroluje či správna rada nakladá s finančnými prostriedkami transparentne a účinne. Okrem toho kontroluje správnu radu po obsahovej stránke, tz. kriticky zhodnocuje smerovanie asociácie, zmeny v jednotlivých podujatiach, atď. Prípadné nedostatky v práci správnej rady komunikuje Valnému zhromaždeniu.

Národný trénerský tím (NTT) je orgán volený správnou radou, ktorý zodpovedá za metodické záležitosti v SDA. To znamená vypracovanie a výklad pravidiel jednotlivých debatných formátov, ktoré používame, organizácia metodických seminárov (pre rozhodcov, vedúcich klubov, debatérov) a pomoc pri zakladaní nových klubov. NTT taktiež zabezpečuje výber téz debatovaných na jednotlivých turnajoch SDA. Má na starosti aj výber národnej reprezentácie na Majstrovstvách sveta v debatovaní a jej prípravy na toto podujatie.